Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2022-09-29

JobAgent i Skandinavien AB, (org. nr 559080-3374) nedan benämnt “JobAgent”, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar och karriärvägledning (“Tjänsten”). I Användarvillkoren, Integritetspolicyn samt eventuella Tilläggsavtal (“Villkoren”) anges de villkor som gäller för Tjänsten.

Genom att registrera ett företagskonto hos JobAgent (“Kontot”) och acceptera Villkoren blir användaren av detta Konto automatiskt kund (“Företaget”) och bunden av detta avtal. Med “Företaget” avses det registrerade företaget, koncernbolag eller genom ägarstrukturer relaterade bolag.

De som registrerat sig och använder tjänsten för att få anställning, uppdrag eller karriärvägledning är nedan benämnt “Kandidater” och i samband med registrering godkänner Villkoren.

“Användaren” avser Kandidaten, Företaget eller någon annan som använder Tjänsten och därmed är bunden av Användarvillkoren.

Med uppdrag avses alla åtaganden som utförs av kandidat mot ersättning, oavsett form för uppdraget.

I Avtalet kan JobAgent, Kandidaten eller Företaget enskilt och bli benämnda “Part” eller “Parterna”.

Allmänt

För att få använda Tjänsten som Användare måste du vara 18 år eller äldre, samt ha rätt att ingå ett bindande avtal med JobAgent. Genom att använda Tjänsten bekräftas att du är 18 år eller äldre, samt har rätt att sluta avtal mellan JobAgent och Företaget.

Tjänsten

JobAgent tillhandahåller en förmedlingstjänst där Företag ges möjlighet att kontakta Kandidater genom förfrågningar, eller bli kontaktade av Kandidater. I de fall Kandidater väljer att acceptera en kontaktförfrågan, Företag godkänner en ansökan eller godkänner en av JobAgent genomförd upplåsning av profilen (Gemensamt kallat för “accepterat förfrågan”) så visas Kandidatens fullständiga profil för Företaget som ges möjlighet att ta vidare dialog för en eventuell anställning eller för vidare uppdrag.
Vid särskild överenskommelse med JobAgent kan JobAgent hitta kandidater och skapa förfrågningar för Företagets räkning.

Regler för företag

Avgifter och betalningsvillkor
Kostnaden för användning av Tjänsten för Företag är enligt JobAgent standard månadsvis betalning á 990SEK per månad samt möjlighet att köpa ytterligare testrapporter från specifika kandidater till en standardkostnad av 250SEK/ rapport. Företag har möjlighet till en alternativ betalningsmodell á 250SEK per Accepterad Förfrågan istället för månadsprenumeration samt med möjlighet att köpa ytterligare testrapporter á 250SEK/rapport. För större företagsabonnemang med många användare sker pris utifrån överenskommelse. Månatlig prenumeration räknas som 30 dagar med start omgående. Vid s.k. Free Trail får Företag tillgång till Tjänsten kostnadsfritt under 30 dagar alternativt 10 Accepterade Förfrågningar.

Exempel betalning månadsprenumeration

Företag X väljer månadsprenumeration för 2 användare. 100 Accepterade Förfrågningar sker under 30 dagar. Av dessa Accepterade Förfrågningar laddar användarna ner sammanlagt 10 testrapporter. Total betalning för denna månad blir därför:

Månadsbetalning: 990SEK per användare

Accepterade Förfrågningar: 0 SEK per accepterad förfrågan

Nerladdade testrapporter: 250SEK per rapport

Total betalning: 4 480SEK

Exempel betalning accepterade förfrågningar
Företag X väljer att betala per accepterad förfrågan för 2 användare. 100 Accepterade Förfrågningar sker under 30 dagar. Av dessa Accepterade Förfrågningar laddar användarna ner sammanlagt 10 testrapporter. Total betalning för denna månad blir därför:

Månadsbetalning: 0 SEK per användare

Accepterade Förfrågningar: 250 SEK per accepterad förfrågan

Nerladdade testrapporter: 250SEK per rapport

Total betalning: 27 500SEK

Betalning vid månadsprenumeration
Om ett Företag inte avslutar sin månatliga prenumeration fortgår prenumerationen tillsvidare. Företaget har möjlighet till 14 dagars ångerrätt om Tjänsten inte har använts under denna tid.

Betalning vid Accepterade Förfrågningar
Ett Företag har inte rätt att dra tillbaka förfrågningar, debitering räknas när en förfrågan är skickad.

Generella regler
Samtliga avgifter är i Svenska kronor och exklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.
Om det är något i villkoren som du inte håller med om, avsluta ditt konto och sluta använda JobAgent.

Ansvar

JobAgent ansvarar inte för på Webbplatsen lämnade uppgifter, kontakter och Rekryteringar förmedlade genom Tjänsten. JobAgent ansvarar inte för några anställnings- eller uppdragsavtal som ingås mellan Kandidat och Företag.

Företaget förbinder sig att tillse att all information som Företaget har om en viss Kandidat omedelbart raderas när det inte behövs för det syfte som det inhämtades eller om Kandidaten eller JobAgent så begär.

Användarna är ansvariga för all information som kommuniceras eller sprids genom Tjänsten, såsom företagsinformation, profilinformation och meddelanden m.m.

Av Användaren uppladdat eller länkat innehåll måste i tillämpliga delar uppfylla följande:

  • Innehållet inte strider mot svensk lag samt andra tillämpliga lagar eller föreskrifter.
  • Innehållet inte kränker en annan persons eller företags rättigheter, inklusive immateriella rättigheter och privatliv.

JobAgent ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan skada på person eller egendom eller förlust som kan drabba Företaget och dess användare eller tredje man vilken beror på Tjänsten, utnyttjande av eller fel, såsom avbrott, i Tjänsten eller den information som befordras med Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls ”som den är” utan några garantier.

JobAgent tillhandahåller Tjänsten under förutsättningen att JobAgent kan exkludera alla former för garantier gällande drift, säkerhet och andra förhållanden. JobAgent tar inget ansvar, och utställer inte några garantier för det resultat som baseras på användningen av Tjänsten, säkerheten av Tjänsten, eller för bemötande av krav till JobAgent.

JobAgent ansvarar inte för meddelanden eller konsekvensen av att meddelanden inte kommer fram.

JobAgent har rätt att begränsa åtkomsten av Tjänsten under kortare tidsintervall för utförande av underhåll och uppdateringar.

Uppsägning av avtal

Avtal löper tillsvidare från och med dagen för godkännande av Avtalet. Parterna äger rätt att säga upp detta Avtal och Tjänsten till omedelbart upphörande. Efter uppsägning av Avtalet fortsätter alltjämt Villkoren gällande avseende tidigare användandet av Tjänsten. JobAgent äger rätt att avsluta Avtalet om Tjänsten missbrukas, bedömningen av eventuellt missbruk sker ensidigt av JobAgent.

Personuppgifter och marknadsföring

JobAgent behandlar personuppgifter om Användaren i samband med användandet av Tjänsten. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt Integritetspolicyn.

Ändringar

Ändringar av Villkor kan ske. Om du motsätter dig någon ändring kan du avsluta ditt konto. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa villkor betyder att du godkänner de ändrade villkoren.

Övriga villkor

Överlåtelse
JobAgent förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta Användaravtal till annat företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av JobAgent eller till tredje part vid verksamhetsöverlåtelse.

Force majeure
JobAgent har ingen skyldighet för ersättning eller annat ansvar om JobAgent kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför JobAgents kontroll som JobAgent inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder JobAgent inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Tillämplig lag
Om någon del av detta Avtal skulle förklaras ogiltigt, skall resterande delar av detta Avtal fortsatt gälla med full kraft och verkan.

Avtalet skall tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag.
Tvist som uppstår ur eller i samband med detta avtalet skall slutligt avgöras i Stockholms tingsrätt, Sverige, som första instans.