Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2022-02-13

Integritetspolicy – JobAgent i Skandinavien AB

JobAgent i Skandinavien AB, (559080-3374, ”JobAgent”, ”vi”, ”oss”), skyddar och respekterar din sekretess. Denna integritetspolicy beskriver vilken personlig information vi samlar in från dig och hur vi behandlar den.

Personuppgiftsansvar

JobAgent i Skandinavien AB, (559080-3374), är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgifter och behandling

En personuppgift är alla slags information som kan hänföras till en fysik person. Både uppgifter som direkt och indirekt kan hänföras till en person är personuppgifter. Inte bara uppgifter som man typiskt tänker på som namn och personnummer utan även bilder, ljudupptagningar och en dators IP-adress är exempel på personuppgifter när de kan kopplas till en person.
Med behandling av personuppgifter avses i princip allt man gör med en personuppgift. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

Personuppgifter som du lämnar till oss:

När du registrerar ett konto hos JobAgent, besöker vår hemsida eller i övrigt kontaktar oss, kommer du att lämna information om dig själv till oss, dvs. personuppgifter. Sådana personuppgifter kan vara följande:

 • E-postadress
 • Namn
 • Telefon
 • Kön
 • Kategori av användare
 • Personnummer
 • Anställnings- och företagsinformation från nuvarande och tidigare anställningar
 • Utbildningsbakgrund inklusive certifikat, körkort och relaterade behörigheter
 • Språkkunskaper och övriga arbetsrelaterade färdigheter
 • Bild och videomaterial som du själv väljer att ladda upp
 • Personlighetsbeskrivning samt annan info som du väljer att ladda upp
 • Preferenser för anställning
 • Testresultat via tredje part
 • Lösenord för ditt konto hos JobAgent
 • Teknisk information, t.ex. information avseende identifierare, information avseende vilken mjukvara respektive hårdvara du använder, geo-data, logg över din användning av JobAgent.
 • Finansiella uppgifter, t.ex. kreditkortsuppgifter, fakturauppgifter och betalningshistorik.

Utöver ovanstående personuppgifter kommer vi att behandla all annan information om dig som du väljer att dela med oss. Vi vill därför uppmana dig att inte ladda upp personuppgifter av känslig karaktär, t.ex. information som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning (”känsliga personuppgifter”). Du bör även i möjligaste mån undvika att ladda upp ditt personnummer och kan överväga att ta bort det från handlingar du laddar upp.

Om du kontaktar oss kan vi även spara och i övrigt behandla vår korrespondens, inklusive den information du delar med oss.

Personuppgifter som vi samlar in från annan:

När du registrerar ett konto hos JobAgent kan vi komma att inhämta personuppgifter från tredje part enligt följande:

 • Om du registrerar ditt konto med BankID inhämtar vi personnummer, för- och efternamn från Finansiell ID-Teknik BID AB (BankID).
 • En rekryterares betalningsuppgifter tillhandahålls av t.ex. en bank eller betalningspartner.

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats och i våra webbaserade produkter. Cookies är små textfiler som placeras på din hårddisk. Dessa filer identifierar din dator och lagrar dina val och annan data om ditt besök inklusive spårningsanvändning.

Du kan läsa vår Cookie Policy längre ner på denna sida.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Legal grund

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter när vi har en laglig grund att göra det.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är främst det avtal vi ingår i och med att du registrerar ett konto hos oss, och därmed även accepterar våra användarvillkor. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet, d.v.s. dels tillhandahålla ditt konto på JobAgents plattform, dels tillhandahålla vår förmedlingstjänst och plattform för rekryteringar och karriärvägledning.

I vissa fall är vår behandling av dina personuppgifter nödvändig för ändamål som rör vårt, eller annan tredje parts, berättigade intresse. I den mån vi ingår ett avtal med det företag du, i förekommande fall, representerar kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att det är nödvändigt för vårt fullgörande av avtalet med företaget. Behandling av dina personuppgifter kan även vara nödvändigt för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår tjänst, eller kommunicera med dig. Se mer om ändamålen med vår behandling nedan. I samtliga dessa fall har vi gjort bedömningen att våra eller tredje parts intressen av att vi behandlar uppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att vi inte gör så.

I vissa fall måste vi även behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Ändamål

Beroende på hur du använder vår tjänst, t.ex. om du är kandidat eller rekryterare, kommer dina personuppgifter att behandlas av oss för följande ändamål:

1.För att kunna tillhandahålla vår marknadsplats för rekryteringar och karriärvägledning

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skapa och hantera ditt konto hos oss, samt erbjuda och anpassa produkter och/eller andra tjänster till dig, exempelvis matcha dig med ett jobb, en rekryterare eller en kandidat, och tillhandahålla olika typer av personlighets- och/eller kompetenstester.  Mer information om vår marknadsplats och den tjänst vi tillhandahåller finns på vår hemsida och i våra användarvillkor här.

Om du registrerar ditt konto med BankID kan information om att så skett användas för att marknadsföra dig som en ”verifierad användare” i plattformen. Ditt personnummer kommer endast behandlas i syfte att genomföra identifieringen.

 1. För att administrera vår affärsrelation

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera den affärsrelation vi ingår i och med att du accepterar våra användarvillkor, t.ex. hantera betalningar, säkerställa användares efterlevnad av användarvillkoren, hantera avslutade konton m m.

 1. För att kommunicera med dig

När du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna besvara och hantera de frågor du ställer till oss, samt i övrigt kunna möta dina önskemål.

Vi kan även komma behandla dina personuppgifter för att skicka ut information till dig om JobAgent, t.ex.  marknadsföringskommunikation och inbjudningar till evenemang som kan vara av intresse för dig, information om våra produkter och tjänster, eller information om våra policydokument och villkor.

 1. För att kunna skydda, utveckla och förbättra vår tjänst

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i vårt arbete med att förstärka våra nätverks- och informationssystems säkerhet för att identifiera och således förhindra bedrägeri och annan olaglig verksamhet.

Dina personuppgifter kan även behandlas för att vi ska få bättre förståelse för hur våra användare interagerar med vår plattform, samt för att utvärdera och utveckla nya funktioner, tekniker och andra förbättringar av tjänsten.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att förstå, diagnostisera, felsöka och lösa problem med vår tjänst.

 1. Automatiserat beslutsfattande/profilering (endast kandidater)

Vi använder vår utvecklade teknik för att möjliggöra sortering av lämpliga kandidater baserad på dina personuppgifter, utifrån kriterier som en rekryterare bestämmer. Processen för att sortera ut och hitta lämpliga kandidater är automatisk.

 1. Rättslig förpliktelse och försvara rättsligt anspråk

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att efterleva rättsliga åtaganden och förfrågningar från domstol och andra myndigheter.

Om nödvändigt kan dina personuppgifter även behandlas för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Hur länge sparar vi din personliga information?

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, eller så länge du vill ta emot vår information.

Dina personuppgifter kan komma att raderas i följande fall:

 • När du raderar dina personuppgifter via JobAgents plattform i menyn under rubriken ”Konto Säkerhet”
 • När du raderar ditt konto på JobAgent
 • Automatiskt, när du inte har varit inloggad i JobAgents plattform på över 24 månader
 • När vi mottar en förfrågan från dig angående radering (se avsnittet ”Dina rättigheter som registrerad” nedan)

Notera att JobAgent kan komma att behöva spara information om dig längre än vad som nämnts ovan i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dela med tredje part                                      

Vi kan vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part enligt detta avsnitt. Notera särskilt att endast de personuppgifter som är nödvändiga för angivna ändamål kommer att delas.

 • Om du som kandidat genomför personlighets-, problemlösnings- och specifika förmågetester som tillhandahålls av en extern leverantör. Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas av leverantören för genomförande av sådana tester.
 • Om du registrerar ditt konto med BankID. Dina personuppgifter kan i och med detta överföras till Finansiell ID-Teknik BID AB (BankID).
 • Vid användande av externa IT-system och lagringstjänster kan IT-tjänsteleverantörer få tillgång till dina uppgifter för utförande av tjänsten.
 • Dina personuppgifter kan delas med myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller domstolsbeslut.
 • När du registrerar ett konto hos oss kommer den information om dig som du laddar upp delas med och kunna spridas av andra, dels användare med ett konto hos JobAgent, dels användare utan konto hos JobAgent. Så kommer att ske enligt följande:
 • Kandidat

Den information och dokumentation som du har laddat upp i JobAgents plattform, förutom dina kontaktuppgifter, blir publika och kan ses av vem som helst, även av personer som inte är inloggade på JobAgents plattform. Detta betyder även att dina personuppgifter kommer att vara sökbara av vem som helst. Inloggade användare har möjlighet att skicka dig förfrågningar i form av meddelanden och mail. En förfrågan kan innebära att du ombeds tillgängliggöra all din data som du lagt in i JobAgents plattform, d.v.s. även dina kontaktuppgifter. Du väljer själv om du vill dela med dig av din information. 

Som användare av JobAgents plattform kan du även välja att själv sprida dina personuppgifter, dels genom en länk till dina uppgifter, dels genom en PDF kopplat till dina uppgifter. Även en rekryterare som efter accepterad förfrågan har fått tillgång till din information har möjlighet att sprida informationen. När du eller en rekryterare sprider dina uppgifter sprids dina personuppgifter utanför JobAgents plattform. Då bör du vara medveten om att det finns en risk att dessa kommer ytterligare tredje part till handa. Lagring och övrig behandling av dina personuppgifter som rekryterare eller tredje part genomför är inte JobAgent personuppgiftsansvarig för. Sådan vidarebehandling omfattas inte av denna integritetspolicy.

 • Rekryterare

All information som du har laddat upp i JobAgents plattform, förutom betalningsuppgifter, kan ses av vem som helst, även av personer som inte är inloggade på JobAgents plattform. Detta betyder även att dina personuppgifter kommer att vara sökbara av vem som helst.

Som användare av JobAgents plattform kan du även välja att själv aktivt sprida dina personuppgifter genom en länk till dina uppgifter, eller via en PDF kopplat till dina uppgifter. När du sprider dina uppgifter sprids dina personuppgifter utanför JobAgents plattform. Då bör du vara medveten om att det finns en risk att dessa kommer ytterligare tredje part tillhanda. Lagring och övrig behandling av dina personuppgifter som tredje part genomför är inte JobAgent personuppgiftsansvarig för. Sådan vidarebehandling omfattas inte av denna integritetspolicy.

Var din personliga information lagras och bearbetas

I de fall vi sparar dina personuppgifter i våra egna system lagras dessa i EU.

Som beskrivs i avsnittet ovan ”Dela med tredje part” kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part. Sådana tredje parter är baserade inom EEA. I undantagsfall kan vi dock komma att föra över personuppgifter till tredje part i länder utanför EEA (även kallat tredje land). Vi gör bara sådana överföringar om tillämpliga dataskyddsregler följs.

Vi strävar efter att vidta de rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter alltid behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Datasäkerhet

Vi kommer att följa strikta rutiner och har adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, ändring, radering eller överföring av personuppgifter.

Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, bör du vara medveten om att överföring av information via internet inte är helt säkert och vi kan inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som skickas via e-post eller andra kanaler till tredje part. Därför sker varje överföring på din egen risk.

Dina rättigheter som registrerad

Enligt gällande dataskyddslagar har du följande rättigheter:

 1. Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar några uppgifter om dig och, om så är fallet, rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar genom ett s k registerutdrag. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år.

 1. Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

 1. Rätt att glömmas bort / få uppgifter raderade

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

 1. Rätt till begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära en begränsning av JobAgents behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och vi därmed måste kontrollera detta.

 1. Rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut dina personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och ha rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be oss att överföra personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig.

 1. Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföring eller med stöd av att vi har ett berättigat intresse, inbegripet profilering för dessa ändamål. Invänder du mot behandling för direktmarknadsföring upphör vi direkt med sådan behandling. Invänder du mot behandling som sker med stöd av berättigat intresse så gör vi en ny bedömning av om vårt eller tredje mans intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna behandlas mot din vilja.

Övrigt

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter gällande, vänligen kontakta oss enligt nedan. Vi kan komma att begära ytterligare information från dig som möjliggör vår identifiering av dig.

JobAgent i Skandinavien AB
Adress: Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm, Sweden
E-postadress: info@jobagent.se

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Senaste versionen finner du alltid på denna sidajob

Cookie Policy

Vi använder cookies på www.jobagent.se. Du som besökare måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies. Du måste också få information om vad de används till och hur du väljer bort dem.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som sparar information om ditt besök på webbplatsen. En cookie sparas i din webbläsare eller motsvarande program. En cookie kan t ex innehålla inloggningsinformation, vad du hade i din kundkorg när du stängde ner rutan eller inställningar på webbplatsen. De allra flesta webbplatser använder cookies eftersom de ofta används i grundläggande funktioner, men du kan såklart själv välja om du vill blockera och avlägsna cookies.

Olika typer av cookies

Det finns två olika typer av cookies: temporära och permanenta. Temporära cookies (som även kallas sessionscookies) försvinner när du stänger webbläsaren. Den innehåller bara tillfällig information som inte sparas någonstans.

Permanenta cookies sparas som en textfil på din dator och används för att spara information när du besöker olika webbplatser. Dessa cookies ska underlätta din användning genom att t ex komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller göra ditt besök mer spännande genom att visa reklam anpassat till dina sökningar.

Kan cookies innehålla virus?

Nej, cookies innehåller inte virus. De vanligaste webbläsarna idag tillåter bara en viss mängd sparade cookies vilket innebär att du inte heller riskerar att få slut på minnet i hårddisken.

Hur säger jag nej till cookies?

Du kan stänga av lagring av kakor i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du välja att blockera permanenta kakor men ändå tillåta temporära kakor. Utan lagring av kakor kommer du dock inte kunna använda vissa funktioner och tjänster på webbplatser. I hjälpfunktionen till din webbläsare hittar du information om hur du ändrar inställningarna till cookies. I din webbläsares inställningar kan du även radera kakor från din hårddisk.

Vi använder Google Analytics

Vi använder en tjänst som heter Google Analytics. Det är ett analysverktyg för webbstatistik och ger oss en bild av hur våra besökare använder vår webbplats. Vi får ingen information om dig, vem du är eller vart du befinner dig. Vi får endast information om ditt besök på vår webbplats, bland annat vilka sidor du besökt och hur länge du stannat. All information från sparade cookies skickas vidare och lagras av Google. Google Analytics visar oss:

 • När du besökte webbplatsen senast
 • När du besökte webbplatsen första gången
 • När ditt nuvarande besök påbörjades och hur länge du stannar
 • Hur många gånger du har besökt webbplatsen
 • Vilken webbläsare du använder
 • Hur du hittade till webbplatsen
Scroll to Top